ÚvodPoistenie firiemFinančné poistenie

Finančné poistenie

Hospodárenie firiem ohrozuje celý rad nepríjemných situácií, ktorých dôsledkom nie je priama materiálna škoda, ale určitá finančná strata, prípadne nutnosť vynaložiť mimoriadne a neplánované finančné náklady. Postupom času poisťovne vytvorili pre mnoho takýchto rizík  špecializované produkty, ktoré sa zvyčajne súhrnne nazývajú „poistenie finančných rizík“.

Poistenie pohľadávok

Pri pohľade do súvahy väčšiny firiem možno ľahko zistiť, že najväčšiu časť ich aktív tvoria pohľadávky voči zákazníkom, teda neuhradené faktúry. Poistenie pohľadávok poskytuje ochranu proti zlyhaniu zákazníka pri úhrade jeho záväzkov, uľahčuje rast obratu a prienik na nové trhy, stabilizuje príjmy a zabraňuje rozsiahlym obchodným stratám pri zrútení trhu v určitom teritóriu.

Poistiť možno obchodné dodávateľské úvery (odložená platba napr. 30, 60 dní atď.), ktoré dodávateľ poskytuje svojim zákazníkom (v zahraničí aj v tuzemsku) pri dodávke tovaru alebo služieb.

Poistenie finančných záruk

V stavebníctve alebo strojárstve sa pri väčších zákazkách často stáva, že zákazník požaduje od dodávateľa záruku, aby si v prípade problémov s dodávkou zaistil finančnú náhradu svojich škôd. Poistné záruky (bondy) majú podobný charakter ako bankové záruky, ale nezvyšujú úverovú angažovanosť banky voči klientovi, a tak môžu byť vhodným riešením pre viacero podnikov.

Medzi bežné druhy záruk patria:

Záruka za ponuku (bid bond) - používa sa ako istota v prípade veľkých výberových konaní alebo verejných zákaziek

Záruka za akontáciu (advance payment bond) – používa sa ako záruka vrátenia zálohy v prípade platby zákazníka vopred

Záruka za riadne vykonanie (performance bond) - zabezpečuje, že dodávateľ splní zmluvu o diele správne a podľa dohodnutých podmienok

Záruka za chyby v záručnej dobe (maintenance bond) - zákazník si žiada istotu pre prípad výskytu chýb v záručnej dobe dodaného diela

Záruka za zádržné (retention bond) - najmä v stavebníctve sa zákazníkmi bežne zadržiava dodávateľom platba poslednej časti ceny ako ručenie za nesplnenie jeho záväzkov po odovzdaní diela

Poistenie stiahnutia výrobku z trhu

Ochrana spotrebiteľa je v Európskej únii, USA a ďalších vyspelých krajinách na vysokej úrovni. Štátne orgány dozerajúce na bezpečnosť potravín a priemyselných výrobkov sú preto oprávnené nariadiť výrobcovi stiahnutie výrobku z trhu, a to na jeho náklady. Každé sťahovanie nebezpečných výrobkov spojené s mediálnym ohlasom navyše výrazne poškodzuje povesť firmy a negatívne ovplyvňuje aj predaj jej ďalších výrobkov.

Rozsiahle sťahovanie výrobkov z trhu zažil už celý rad svetových výrobcov. Z tohto dôvodu pripravili poisťovne špeciálne poistenie nákladov vzniknutých sťahovaním výrobkov z trhu, a to jednak pre priemyselné výrobky a jednak pre potraviny a lieky. Zodpovedá to aj orgánom Európskej únie, ktoré sledujú sťahovanie nepotravinárskych výrobkov v systéme RAPEX a potravín v systéme RASFF.

Makléri INSIA patria medzi prvých na českom trhu, ktorí pre svojich klientov zaistili poistenie sťahovania potravinárskych výrobkov a priemyselných výrobkov a pomôžu nájsť vhodnú ochranu aj pre vašu firmu.

Poistenie sprenevery

Kriminalita tzv. „bielych golierov“, čiže podvody a sprenevery vo firmách sú realitou dnešných dní. Najmä rozšírenie elektronického bankovníctva, kopírovacej techniky a počítačovo spracovaného účtovníctva napomáha ľahkému páchaniu kriminality zamestnancami. Bežné poistenie majetku pre prípad odcudzenia však tento typ škody vylučuje a je nutné ho uzavrieť individuálne.

Hoci veľa manažérov alebo majiteľov firiem takmer bezmedzne verí svojim zamestnancom, policajné štatistiky sú neúprosné a dokladajú rad prípadov sprenevery v štátnej správe, inštitúciách aj bežných firmách. Pritom väčšinou ide o dlhoročných zamestnancov, ktorí majú veľkú dôveru svojich nadriadených a podvody páchajú po niekoľko rokov. Po ich odhalení je šanca na náhradu škody minimálna.

Poistenie únosu a vydierania

Množstvo našich firiem vysiela svojich zamestnancov služobne do krajín, kde sú únosy cudzincov a vydieranie pre výkupné „bežným spôsobom podnikania“. Aj v Česku sú však už bohužiaľ únosy významných podnikateľov alebo ich rodinných príslušníkov súčasťou registra niektorých kriminálnych skupín.

Poistenie pre prípad únosu alebo vydierania je vysoko špecializovaným produktom, ktorý, okrem finančných prostriedkov na uhradenie výkupného, zabezpečuje predovšetkým poradenstvo zahraničných špecialistov, ktorí majú skúsenosti s vyjednávaním s únoscami po celom svete.

Samozrejmosťou pri tomto poistení je maximálna diskrétnosť konania a najvyšší stupeň utajenia existencie poistenia v poisťovni, ako aj v INSIA. Riešili sme už poistnú udalosť aj v Česku a môžeme sa podeliť o praktické osobné skúsenosti.

Poistenie právnej ochrany

Podnikateľské prostredie je čoraz zložitejšie, zákony sa veľmi často menia a najmä pre menšie firmy môže byť obrana ich oprávnených záujmov v právnych sporoch nákladnou záležitosťou. Náklady na vedenie sporov môžu v zložitejších prípadoch dosiahnuť aj  tisícky EUR a množstvo firiem preto veľmi zvažuje, či si vôbec môžu dovoliť hájiť svoje práva.

Spoľahlivým riešením môže byť v takejto situácii poistenie právnej ochrany, ktoré poistenému podnikateľovi alebo firme zabezpečí úhradu nákladov na právnu pomoc (t.j. porada, zastupovanie pri súdnom konaní atď.). Poistenie sa vzťahuje na spory so zákazníkmi, pracovnoprávne spory so zamestnancami, ale aj na niektoré spory so správnymi orgánmi a inými obchodnými partnermi (napr. poisťovňami).

Cestovné poistenie

Služobné cesty do zahraničia neodmysliteľne patria k rozvinutému podnikaniu v exportne orientovanej ekonomike, akou je aj Slovenská republika. S cestovaním je však spojený celý rad rizík a možných nákladov, ktoré v prípade nešťastnej udalosti nesie zamestnávateľ, ktorý svojho zamestnanca vyslal na zahraničnú cestu.

Na poistnom trhu je od rôznych poisťovní k dispozícii celý rad komplexných poistení pre riziká spojené s pracovnými cestami. Obvykle je možné vybrať kombinácie rôznych pripoistení a individuálne nastaviť rozsah poistenia s ohľadom na potreby každej firmy.