ÚvodPoistenie firiemPoistenie zodpovednosti

Poistenie zodpovednosti

Každá firma zo zákona zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí svojmu okoliu pri prevádzkovej činnosti. Z tejto zodpovednosti môžu aj vašej firme vzniknúť veľmi vysoké náklady na úhradu vzniknutých škôd. Aj preto je poistenie zodpovednosti za škodu popri poistení majetku a príjmov tretím základným druhom poistenia každej firmy.

Vzhľadom na to, že existuje celý rad špecifických druhov zodpovednosti za škodu upravený v rôznych právnych predpisoch, poisťovne pripravili aj špeciálne druhy poistenia zodpovednosti za škodu. Pre mnohé oblasti podnikania je poistenie zodpovednosti dokonca  povinné a zvyčajne sa označuje ako tzv. profesijná zodpovednosť.

Poistenie všeobecnej zodpovednosti

Základná, alebo tzv. všeobecná zodpovednosť je založená na princípe prevádzkovej zodpovednosti každého podnikateľského subjektu. V poistení všeobecnej zodpovednosti sa rozlišuje poistenie škôd spôsobených na zdraví a majetku a následného ušlého zisku. Okrem náhrady škody poškodenému býva súčasťou poistenia aj úhrada nákladov na právnu obranu v prípade súdnych konaní.

V posledných rokoch sa výrazne zvyšujú náhrady priznávané súdmi pri škodách na zdraví, a preto je pri poistení zodpovednosti za škodu dôležité nastaviť dostatočne vysoký limit plnenia. Poisťovací makléri v INSIA starostlivo sledujú súdne rozhodnutia ako aj vývoj na trhu. Odporučia vám limity poistenia na úrovni podnikov podobnej veľkosti a s podobným typom podnikania ako vaša firma.

Poistenie zodpovednosti za výrobok

Osobitná právna úprava platí v Európskej únii aj v mnohých ďalších štátoch sveta v oblasti ochrany spotrebiteľov pred škodou spôsobenou nebezpečnými výrobkami. Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku zavádza prísne pravidlá, podľa ktorých výrobca alebo predajca zodpovedá za škody spôsobené výrobkom, ktorý uviedol na trh.

Konzultujte s poisťovacími maklérmi v INSIA možnosti primeranej ochrany vašej firmy proti možným nárokom vzniknutým zo zodpovednosti za výrobok. Najmä v prípade exportu výrobkov do zahraničia je kvalitné poistenie prakticky nevyhnutným predpokladom úspešného obchodovania.

Poistenie manažérov (D and O poistenie)

Zákonom stanovená osobná zodpovednosť je jedným z najzávažnejších rizík, ktorým sú vystavení vrcholoví manažéri vykonávajúci funkcie v orgánoch spoločností. Členovia predstavenstva a dozornej rady akciovej spoločnosti, rovnako ako konatelia spoločnosti s ručením obmedzeným, zodpovedajú spoločnosti celým svojím majetkom za škodu, ktorú spôsobia porušením povinností.

Jediným skutočne účinným prostriedkom, ktorým možno chrániť spoločnosť a jej manažérov, je poistenie zodpovednosti členov orgánov spoločností, vo svete známe ako D&O poistenie.

Makléri v INSIA majú s dojednávaním D&O poistenia dlhoročné skúsenosti. Spolupracujeme s poprednými poisťovateľmi na trhu a nepretržite sledujeme vývoj tohto poistenia nielen u nás, ale aj v zahraničí.

Poistenie profesijnej zodpovednosti

Profesijná zodpovednosť je pojmom používaným na označenie osobitnej kategórie zodpovednosti, ktorú majú osoby poskytujúce v rámci svojej podnikateľskej činnosti služby vyžadujúce určité odborné znalosti.

Ide pritom najmä o škody finančného charakteru, spôsobené chybným postupom firmy. Typickou profesijnou škodou je napr. chyba projektu spracovaného architektom alebo chyba daňového poradcu v daňovom priznaní.

Jediným skutočne účinným prostriedkom, ktorým sa možno brániť proti riziku náhrady prípadnej škody, je poistenie profesijnej zodpovednosti.

Špeciálne druhy poistenia zodpovednosti

Pre mnohé oblasti podnikania existujú špeciálne druhy poistenia zodpovednosti, ktoré zodpovedajú špecifickej právnej úprave zodpovednosti podľa príslušného zákona. Patrí medzi ne napríklad:

Poistenie zodpovednosti cestného a železničného dopravcu - podľa medzinárodného dohovoru CMR a príslušných ustanovení Občianskeho a Obchodného zákonníka

Poistenie zodpovednosti zasielateľa - v zmysle zasielateľskej zmluvy podľa Obchodného zákonníka

Poistenie zodpovednosti za škodu v dôsledku závažnej havárie - podľa zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Poistenie zodpovednosti za ekologickú ujmu - podľa zákona č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov