ÚvodPoistenie firiemPoľnohospodárske poistenie

Poľnohospodárske poistenie

Kvôli značnej odlišnosti od iných oblastí podnikania vznikol pre riziká spojené s rastlinnou a živočíšnou poľnohospodárskou výrobou špecifický odbor poistenia. Je to pomerne zvláštny zložitý odbor poistenia s veľkým množstvom škôd a venuje sa mu len malý počet poisťovní.

Pre podnikateľov v poľnohospodárstve predstavuje správne uzatvorené poistenie plodín alebo zvierat určitú istotu v náročnom trhovom prostredí. 

Poistenie plodín

Poistenie plodín na ornej pôde, sadov a viníc predstavuje pre farmárov pri súčasných extrémnych výkyvoch počasia a stále sa opakujúcich prírodných katastrofách nevyhnutnú  istotu. Krupobitie, požiare, víchrice, záplavy a povodne, rovnako ako extrémne podmienky počas zimného obdobia alebo neskoré jarné mrazy sa začínajú objavovať čoraz častejšie a s väčšou intenzitou.

Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že riziko hrozí len na veľmi krátky čas počas celého vegetačného obdobia a je len malá pravdepodobnosť vzniku škodovej udalosti, stačí iba pár minút krupobitia, víchrica alebo iné živelné pohromy na to, aby bola úroda zničená.

Navyše pri existujúcich štátnych dotáciách na platbu poistného sa tieto riziká naozaj oplatí poistiť. Kontaktujte špecialistu na poľnohospodárske poistenie v INSIA a nechajte si pripraviť ponuku poistenia plodín.

Poistenie hospodárskych zvierat

Pri chove hospodárskych zvierat musia farmári čeliť rizikám v podobe hromadných chorôb, úhynu, utratenia alebo zabíjania, rovnako ako jednotlivým škodám v podobe potratu, popôrodných škôd či úrazu.

V prípade, že dôjde k nákaze čo len jedného kusa zvieraťa, môže sa stať, že farmár je nútený zlikvidovať celé stádo, aby nedošlo k šíreniu vzniknutej choroby. Riziko škody vzrastá najmä v intenzívnych chovoch, veľkochovoch a u plemenných zvierat.

Poistenie poľnohospodárskych a lesných strojov

Moderný poľnohospodársky podnik disponuje množstvom nákladných strojových zariadení, ktoré sú pre jeho prevádzku nenahraditeľné. Od mobilných pracovných strojov, ako sú postrekovače, kombinované mláťačky a rezačky často ohrozované požiarom priamo na poli, cez špeciálne druhy traktorov, až po technológiu na dojenie a chladenie mlieka.

Poistenie poľnohospodárskych strojov sa rozdeľuje na pevne inštalované stroje a na mobilné pracovné stroje, pre ktoré poisťovne pripravili špeciálne poistné produkty. Poistenie kryje nielen živelné udalosti a odcudzenie, ale aj vnútorné havárie alebo poruchy vinou nepozornosti obsluhy.